xname.org 无限域名解析

ns0.xname.org
ns1.xname.org

gratisdns.dk 丹麦无限域名解析 ns1.gratisdns.dk
ns2.gratisdns.dk
ns3.gratisdns.dk
ns4.gratisdns.dk
ns5.gratisdns.dk
freedns.sgh.waw.pl 波兰无限域名解析 fns1.sgh.waw.pl
fns2.sgh.waw.pl
value-domain.com 日本无限域名解析 ns1.value-domain.com
ns2.value-domain.com
ns3.value-domain.com
freedns.afraid.org 老牌无限域名解析 ns1.afraid.org
ns2.afraid.org
ns3.afraid.org
ns4.afraid.org
mydomain.com

无限域名解析

不支持pp.ru

NS1.MYDOMAIN.COM
NS2.MYDOMAIN.COM
NS3.MYDOMAIN.COM
NS4.MYDOMAIN.COM
everydns.com 每个帐户20个米 ns1.everydns.net
ns2.everydns.net
ns3.everydns.net
ns4.everydns.net
sitelutions.com

无限域名解析

速度超级慢

ns1.sitelutions.com
ns2.sitelutions.com
ns3.sitelutions.com
ns4.sitelutions.com
ns5.sitelutions.com

zoneedit.com

管理地址

每个帐号5个域名

每个域名获得的NS不同
dnsever.com

韩国DNS/不支持pp.ru

每个域名获得的NS不同
public-dns.org 没用过 dns1.public-dns.net
dns2.public-dns.net
dns3.public-dns.net
dnsmadeeasy.com 没用过 ns0.dnsmadeeasy.com
ns1.dnsmadeeasy.com
ns2.dnsmadeeasy.com
ns3.dnsmadeeasy.com
ns4.dnsmadeeasy.com
domain-dns.com 没用过 ns1.domain-dns.com
ns2.domain-dns.com
ns3.domain-dns.com
domaindns.com 没用过 NS1.DOMAINDNS.COM
NS2.DOMAINDNS.COM
NS3.DOMAINDNS.COM
NS4.DOMAINDNS.COM
NS5.DOMAINDNS.COM
NS6.DOMAINDNS.COM
dnsexit.com 不能解析ru米 ns1.dnsExit.com
ns2.dnsExit.com
pmsdns.org 没用过 ns1.pmsdns.org
ns2.pmsdns.org

dnspark.com

管理地址

每个帐户2个域名

ns1.dnspark.net
ns2.dnspark.net
ns3.dnspark.net
ns4.dnspark.net
ns5.dnspark.net
domaincow.com 没用过 COW1.DOMAINCOW.COM
COW2.DOMAINCOW.COM
COW3.DOMAINCOW.COM
editdns.net 无限域名解析,不过最新通知,2010年停止免费解析,另开一个免费域名解